Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Βιβλία

Κεφάλαια σε βιβλία

"Η κλιματική αλλαγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"

περιλαμβάνεται στον Συλλογικό Τόμο "Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο αιώνα" απ΄ό τις Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (2020).

PDF icon       δείτε το online εδώ

 

 

 

«Ο κίνδυνος per se: Προς μια διεύρυνση της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης;»

στο συλλογικό τόμο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 105-124. 

Δείτε το online

 

Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο κανονισμός REACH. Πρακτικά ημερίδας

Πρακτικά ημερίδας
Συλλογικό έργο
επιμέλεια: Κώστας Πούλος, Έλλη Λουκά, Γιώργος Μπάλιας (2009)

Δείτε το online

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο "περιβαλλοντικοί διάλογοι", οι οποίες οργανώνονται από την επιθεώρηση περιβαλλοντικού δικαίου "Νόμος + Φύση", πραγματοποιήθηκε επιστημονική συνάντηση, κατά την οποία παρουσιάστηκε και σχολιάσθηκε το περιεχόμενο του Κανονισμού, ο οποίος, αν και έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της διετίας από τη ψήφισή του, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους ειδικούς. Η συνάντηση αυτή αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη καθώς με τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε φωτίστηκαν με διεπιστημονική προσέγγιση αρκετές όψεις του προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με την κυκλοφορία και χρησιμοποίηση χημικών ουσιών και, παράλληλα, επισημάνθηκαν τα θετικά σημεία του Κανονισμού, αλλά και οι δυσχέρειες και τα πρακτικά προβλήματα που αναμένεται ή πιθανολογείται ότι θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του. Στον παρόντα τόμο περιέχονται οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν στην επιστημονική αυτή συνάντηση, καθώς και οι παρεμβάσεις που επίσης περιέχουν σημαντικές σκέψεις, οι οποίες εμπλούτισαν το σχετικό διάλογο. Οι εισηγήσεις κάλυψαν τόσο την ουσιαστική πλευρά των ζητημάτων, των οποίων η ρύθμιση επιδιώκεται με την ψήφιση του Κανονισμού, όσο και τους εισαγόμενους νομικούς κανόνες και τις αναμενόμενες συνέπειες από την εφαρμογή τους.

 

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη

Τ. Κ. Βιδάλης, Κ. Μανωλάκου, Γ. Μπάλιας

Δείτε το online

 

«Η αρχή της προφύλαξης ως παράγοντας διαλεκτικής έντασης μεταξύ δικαίου και επιστήμης»

στο συλλογικό τόμο: Γ. Κρεμλής, Γ. Μπάλιας, Α. Σηφάκης (επιμ.), Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ,  Αθήνα-Κομοτηνή, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 45-95.

Δείτε το online

 

 

«Η συνύπαρξη ΓΤΟ με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες και η προστασία του πολίτη»

στο συλλογικό τόμο: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα, εκδόσεις Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 107-116. 

 

«Οι Κανονιστικές Ρυθμίσεις για τους ΓΤΟ: Διαπλοκή Επιστήμης, Δικαίου και Πολιτικής»

στο συλλογικό τόμο: ΔΙΚΑΙΟ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 31-60.

Δείτε το online

 

 

«Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο: Μια γενική θεώρηση»

στο συλλογικό τόμο: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής-7, σελ. 21-127.

Δείτε το online

 

 

"Η Δέουσα Εκτίμηση επιπτώσεων έργων και σχεδίων στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000"

Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδ. Σάκκουλα, 2015,  σελ. 1063-1095

Δείτε το online

 

"Η Οδηγία 2004/35 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Μια (σύντομη) κριτική προσέγγιση"

Μονογραφίες

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ρύθμιση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)

Δίκαιο και διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία
Γιώργος Μπάλιας

 Δείτε το οnline     

Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι μια αμφιλεγόμενη καινοτομία. Από τη μια πλευρά, δημιουργεί προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας -ιδίως στον τρίτο κόσμο- και μείωσης της χημικής ρύπανσης. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον ή/και στην υγεία του ανθρώπου όσο και στην κοινωνία.

Η πολύπλοκη φύση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) οδήγησε στη θέσπιση ενός εξαιρετικά σύνθετου κανονιστικού πλαισίου. Το ανά χείρας βιβλίο επικεντρώνεται στις κύριες όψεις των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ), όπως η επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου, η πνευματική ιδιοκτησία ή η αστική ευθύνη, επιχειρώντας ανάλυση των σχετικών ρυθμίσεων, ιδίως στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα νομιμότητας, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της θεσπισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Επειδή η τελευταία κινείται προς δύο αντίρροπες κατευθύνσεις, αφ΄ ενός μεν προς το εσωτερικό (κράτη μέλη), αφ΄ ετέρου δε προς το εξωτερικό (διεθνές εμπόριο), δημιουργεί προβλήματα συνάφειας και συναρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών ρυθμίσεων.

Τα παραπάνω προβλήματα εντείνονται από το δημοκρατικό έλλειμμα διακυβέρνησης, η κάλυψη του οποίου συνιστά τη βασική προϋπόθεση για την κοινωνικά, πολιτικά και επιστημονικά υπεύθυνη αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).  

 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Η αρχή της προφύλαξης στο Διεθνές Κοινοτικό και Συγκριτικό Δίκαιο